Hopp til innhold

Styret har vedtatt at systemet for adgangskontroll skal oppgraderes og moderniseres. Vi skal skifte fra systemnøkler til elektronisk brikke med kode for å øke sikkerheten og ha bedre kontroll med hvem som til en hver tid har adgang til gården og dens ulike oppganger og fellesarealer.

Vi har mottatt tilbud fra tre leverandører, som alle har vært på befaring. De teknologiske løsningene de tilbyr skiller seg litt fra hverandre. Før Styret tar stilling til hvilken løsning vi bør velge, vil vi innhente mer utfyllende informasjon fra hver av leverandørerene samt kontakte referansekunder som kan fortelle oss om sine erfaringer med installering, bruk og vedlikehold av systemene.

Sett av datoen! Ekstraordinær generalforsamling avholdes kl 18:00 den 27. juni 2013. Saker som vil stå på dagsorden er vedtak av ny varmesentral og eventuelle andre kostnadseffektive energieffektiviseringstiltak som Styret anbefaler gjennomført for å redusere felleskostnader til energi.

AF Gruppen AS har fått i oppdrag å gjennomføre en fullstendig enøkanalyse på vegne av boligselskapet. Bymiljøetaten i Oslo kommune gir tilskudd til honorar ved gjennomføring av analysen. I tillegg til å utrede fornybare energiløsninger for ny varmesentral og generelle energieffektivseringstiltak, vil analysen gi en generell tilstandsrapport for gården.

Formell innkalling til den ekstraordinære generalforsamlingen og sakspapirer som innholder informasjon om møtested, saksliste, saksframstilling og forslag til vedtak vil bli sendt ut på et seinere tidspunkt.

Flere beboere har informert Styret om at varmekablene på badene deres ikke fungerer. En beboer rapporterer at i tillegg til kaldt gulv, er det ikke lys i termostaten. To andre har kalde gulv, men lyset i termostaten veksler likevel mellom rødt og grønt slik det gjør når varmekablene fungerer som normalt.

Hvis du/dere har det samme problemet, vennligst meld fra til Styret. Selv om den enkelte kan bli nødt til å reklamere direkte til Brødrene Bastiansen, er det viktig at Styret til en hver tid har oversikt over hva slags feil og mangler som har oppstått etter ferdigstillelsen av rehabiliteringsprosjektet for baderom og rør. Det er også viktig at problemet blir meldt til Brødrene Bastiansen så raskt som mulig etter at problemet oppstod, eller ble oppdaget.

Meld fra til Styret dersom dine varmekabler ikke fungerer, eller du har andre problemer relatert til rehabiliteringen av baderom og rør i 2010 som har oppstått/oppstår, pr epost til sigurdsgate20@gmail.com, ved å legge lapp i styrepostkassen i oppg B, eller pr telefon til styreleder på 99 21 27 70.

Styret

Brødrene Bastiansen har foreslått følgende tidspunkt for utbedring av utettheten i avtrekksventilen på baderommene våre:

Oppgang A + E, tirsdag den 8. januar kl 07:00-09:00

Oppgang B, onsdag den 9. januar kl 07:00-09:00

Oppgang C og D, torsdag den 10. januar kl 07:00-09:30

De begynner fra toppen og jobber seg nedover i oppgangene, og anslår at de vil bruke ca. 10 min. pr. leilighet.

Ta kontakt direkte med Eirik Gundersen dersom tidspunktet absolutt ikke skulle passe for deg/dere, på epost eiri-g@online.no, eller mob 90 91 32 22.

Styret

Hei og Godt Nytt År!

Vi har dessverre oppdaget at Brødrene Bastiansen, eller en av deres underleverandører, har gjort en feil på baderommene våre i forbindelse med rehabiliteringen i 2010. Styret har sjekket 7 av 50 bad og regner med at problemet som er avdekket på de 7 vi har sjekket også gjelder for de resterende 43.

Røret fra avtrekksventilen er ikke festet til ventilinnsatsen, noe som sannsynligvis medfører dårligere avtrekk og transport av fukt vekk fra badene våre. Styret har avtalt med Brødrene Bastiansen at feilen skal utbedres 8., 9. og 10. januar 2013 – fortrinnsvis tidlig på morgenen eller mot slutten av arbeidsdagen for å minimere behovet vårt for å ta fri fra jobb for å ta i mot håndverkere.

Styret har fått beskjed om at dette ikke er en komplisert operasjon, noe som betyr at feilen burde kunne utbedres på forholdsvis kort tid - anslagsvis 15-20 min.

Brødrene Bastiansen v/Eirik Gundersen vil komme nærmere tilbake til tidspunkt for utbedring av feilen hos den enkelte beboer. Når endelig oversikt over avtalte tidspunkt er klar, vil Styret sende den ut og også henge den opp på tavla i oppgangene. Brødrene Bastiansen har fått oversendt kontaktinformasjon til alle beboerne.

Dersom dere har spørsmål, send epost til sigurdsgate20@gmail.com eller ring Styreleder på 99 21 27 70.

Styret

Eierne av følgende leiligheter har fortsatt ikke avhentet sin Samsvarserklæring som dokumenterer det elektriske arbeidet utført på baderom ifm rehabiliteringen i 2010:

Oppgang A: 2, 5, 10, 14

Oppgang B: 17, 19, 20, 27

Oppgang C: 34, 36, 40

Oppgang D: 41, 42, 44, 47, 49

Erklæringen om samsvar skal i følge § 13 i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg oppbevares av eier av anlegget i hele anleggets levetid. Den er et verdipapir  og en garanti på at el-installasjonen er kontrollert og testet for å sikre at forskriftens krav er fulgt.

Ved overdragelse av eiendommen skal erklæringen overleveres til ny eier.

Erklæringen kan kvitteres ut hos styreleder Anita Eide i 5 etg i oppgang D.

Med vennlig hilsen

Styret

Sentralvarmen slås på i dag. Når varmen er skrudd på, bør alle radiatorene luftes for å fjerne luftlommer som svekker sirkulasjonen og fører til dårlig varmeeffekt og sus i radiatorene. Særlig viktig er det at de som bor i øvre etasjer og de som hører sus fra radiatorene lufter. Luftingen gjøres ved å åpne lufteventilen med radiatornøkkel. Den ligner på en omvendt umbrakonøkkel, og lufteventilen er vanligvis plassert på motsatt side av radiatoren i forhold til termostathodet (tempraturreguleringen). Når radiatoren luftes kan det komme noe vann. Det er viktig å skru godt igjen etter å ha luftet radiatoren. Hvis du ikke har egen radiatornøkkel, spør en nabo, eller gå til innkjøp av en. Du får kjøpt den på rørleggerforretninger og muligens også hos større jernvarehandlere. NB! For å redusere felles varmekostnader bør temperaturen på radiatoren reguleres i stedet for å la vinduet stå åpent mens radiatoren står på for fullt.

Når varmen er skrudd på, bør radiatorer luftes.Dette gjøres ved bruk av radiatornøkkel i ventil på radiatoren. Dette er for å fjerne luftlommer som svekker sirkulasjonen og som kan føre til dårlig varmeefekt og sus i radiatorene. Særlig viktig er det at de som bor i øvre etasjer og de som hører sus i fra radiatorene gjør dette. Hvis en ikke har egen radiatornøkkel kan en spørre naboer om de har dette. Radiatornøkkelen ligner på en omvendt umbrakonøkkel og ventilen ligger vanligvis på motsatt side av radiatoren i forhold til termostathodet (tempraturreguleringen). Når radiatoren luftes kan det komme noe vann. Det er viktig å skru godt igjen etter å ha luftet radiatoren.
For å spare felles strømkostnader bør tempraturen på radiatoren reguleres i stedet for å la vinduet stå oppe mens radiatoren står på for fullt.

NB: Skal du reise bort i kalde dager er det greit å skru radiatorene ned til stjerneposisjon som sikrer tilstrekkelig temperatur tilsvarende frostsikring.