Hopp til innhold

Les mer i nyhetsbrevet for november om den nye varmesentralen vår, enøktiltakene som er gjennomført og hvordan fordelingsregnskapet for å avregne individuell bruk av varme og varmt tappevann vil fungere: Nyhetsbrev for Sigurds gate 20 november 2013

Er du over gjennomsnittet teknisk interessert, kan du lese mer om hva den nye varmesentralen består av og hvordan det ser ut i "fyrrommet": Bli kjent med den nye varmesentralen

Les mer om hva slags informasjon og hva slags rapporter vi kan få ut av EOS-løsningen vår: [kommer snart]

Det er så mye luft i sentralvarmeanlegget etter at det har vært nedtappet at varmesentralen tror det er lekkasje ett eller annet sted og stopper påfyllingen av vann - noe som medfører at vi ikke får nok trykk i systemet til å kunne omdele varme.

Vi må alle lufte alle radiatorene våre for at vanntrykket skal bli høyt nok, og det varme vannet skal kunne sirkulere og gi oss varme.

Dersom du hører ulyd i radiatorene er det tegn på at du må lufte. Og vi må alle være forberedt på å lufte mer enn én gang nå i oppstartsfasen. Når anlegget først er innkjørt vil det normalt ikke være behov for lufting, dvs. utover den årlige luftingen som er nødvendig i forbindelse med oppstart av hver varmesesongen.

Gi beskjed til styrerepresentanten i din oppgang dersom du har behov å låne radiatornøkkel eller trenger hjelp til luftingen. Oppgangskontakter:

  • Oppg A: Terje Mjåstad
  • Oppg B: Marthe Hov Bjerke
  • Oppg C: Tor-Erik Steinsland
  • Oppg D: Anita Eide

1. Sett alle termostatventilene på fullt
Alle termostatventilene må stå på fullt, på trinn 5, fram til 24. oktober. Varmeanlegget kjøres nå i gang og en rensevæske sirkulerer i distribusjonsanlegget - altså alle radiatorør og radiatorer. Rensevæsken skal skylle ut smuss og partikler som har bygget seg opp i anlegget over år. Rensingen vil ikke fungere dersom termostatventilen ikke står på fullt.

Radiatoranlegget i gården er gammelt og rensingen gjøres for å oppnå bedre varmefordeling på anlegget - noe som vil bidra til bedre energieffektivitet og lavere energikostnader totalt sett. Det er derfor særdeles viktig at alle åpner termostatventilene sine på fullt og lar dem stå slik fram til og med 24.10.

I forbindelse med inngangkjøring og rensing vil det muligens kjøres ut noe varmere vann på anlegget enn utetemperaturen tilsier for å få maksimal effekt ut av rensingen. Ekstra støy fra radiatorene kan forekomme i denne perioden. Det er da viktig å lufte radiatorene.

2. Luft alle radiatorene
Alle radiatorer må luftes fordi hele anlegget ble tappet ned da de nye termostatventilene ble montert, og når anlegget fylles opp igjen blir det alltid igjen en del luft i distribusjonssystemet. Denne må fjernes i forbindelse med igangkjøring av anlegget for at varmefordelingen skal fungere som den skal.

Radiatorene luftes ved å skru opp ventilen som sitter på motsatt side av termostatventilen. Nøkkelen som brukes ligner på en omvendt unbrakonøkkel. Se bildet nedenfor. Skru forsiktig opp og hold gjerne en klut under ventilhullet slik at du fanger opp eventuell væske som lekker ut før du får stengt igjen ventilen. Ventilen skal stenges så fort væske begynner å piple ut. Radiatornøkler fåes kjøpt på de fleste jernvarebutikker. Styret har også ekstra nøkler til utlån. Gi beskjed dersom du har behov for hjelp med luftingen, siden det er svært viktig at alle radiatorene luftes i forbindelse med igangkjøring av den nye varmesentralen og rensing av sentralvarmeanlegget.

Rensevæsken som sirkulerer i systemet er ikke farlig, men det kan være lurt å skylle hendene etter endt lufting dersom du kommer i kontakt med den.

Siden anlegget har vært tappet ned kan det være til dels mye luft i radiatorene, noe som betyr at det kan ta flere minutter å fjerne overflødig luft. Det kan også være nødvendig å lufte flere ganger. Hører du surklelyder eller annen ulyd, kan det tyde på at det fremdeles er nødvendig med lufting.

Fjernavleste målere for varme og varmt tappevann samt nye termostatventiler skal monteres i leilighetene 24. og 25. september.  For at arbeidet skal gå så smidig som mulig, ber vi om at alle sørger for plass foran samtlige radiatorer og fri tilgang til inspeksjonsluka på badet.

Se oversikt over tidspunkt for montering i din leilighet i vedlagte framdriftsplan: 2013-09-installasjon-varmemalere-termostatventiler.

Oversikten viser også i hvilke leiligheter det skal monteres nye termostatventiler. Dersom du/dere ikke skiftet til nye termostatventiler ifm baderomsprosjektet i 2010, men ikke står oppført på lista, vennligst gi beskjed til styret pr epost så snart som mulig.

Tilgang til leilighetene er beboers ansvar

For å gi montørene tilgang til leiligheten kan du/dere velge å være hjemme, gi nøkkel til en nabo, eller levere nøkkel direkte til Styret. Styret må ha beskjed pr epost minst to dager før monteringen skal skje dersom du velger å gi nøkkel til en nabo eller til Styret. Velger du å gi nøkkel til en nabo, må eposten inneholde naboens navn og leilighetsnummer. Velger du å gi nøkkel til Styret må nøkkelen fysisk leveres til Styret ved Styreleder seinest 23. september kl 21:00. Nøkkelen må ha merkelapp (som ikke kan falle av) med navn og leilighetsnummer.

Det er beboers ansvar å sørge for tilgang til leilighetene, enten ved å være hjemme eller gjøre annen avtale om levering av nøkkel til en nabo eller til Styret. Dersom montørene ikke får tilgang til leiligheten på det tidspunktet som framgår av framdriftsplanen over, vil beboer bli fakturert for merkostnader forbundet med etter-montasje.

Eventuelle spørsmål angående monteringsarbeidet kan rettes til Styret pr epost.

Prosjekt Ny varmesentral starter og alle sykler, motorsykler/mopeder, barnevogner og leker må fjernes fra bakgården innen kl 07:00 fredag 23. august! For de som bruker sykkel daglig vil det være mulig å ha den stående oppstilt fra sykkelstativet på utsiden av vaskekjelleren og bort til én meter fra rampen til portrommet ut mot gata. Ingen sykler må låses til sykkelstativene i byggeperioden. Vi praktiserer først-til-mølla prinsippet når det gjelder sykkelparkering på dette området. Motorkjøretøy må under ingen omstendigheter stå oppstilt i bakgården i byggerperioden.

Elektropluss, entreprenøren som skal levere den nye varmesentralen, må kunne flytte på alt som blir stående i bakgården. Vi oppfordrer imidlertid alle til å sette sykler, barnevogner og leker i bodene sine, eller i rommet til venstre for vaskeriet under oppgang A. Arbeidene vil medføre mye støv og skitt og alt som blir stående i bakgården risikerer å bli skittent eller i verste fall ødelagt. Elektropluss tar imidlertid intet ansvar for noen av beboernes eiendeler som blir stående i bakgården i prosjektperioden.

Boreriggen føres inn via gjerdet mot Gruegata 22. Her vil det derfor bli stående åpent i prosjektperioden, og porten til Gruegata 18 låses som kjent aldri. Inngangsdøra til gården vil også stå åpen så lenge brønnboringen pågår i bakgården, fordi kompressoren som gir energi til riggen vil stå oppstilt på forsiden av gården. Det er derfor ekstra viktig at dere påser at verdisaker er skikkelig sikret og at dørene til oppganger og bodområder er forsvarlig lukket og låst i hele prosjektperioden.

I alt åtte energibrønner skal bores – fire i bakgården og fire foran gården. Boringen i bakgården starter i følge prosjektplanen fredag 23. og avsluttes onsdag 28. august. Den gamle oljetanken som ligger nedgravd på plenen mot Kolstadgata skal også fjernes, og dette gjøres allerede torsdag 22. august. Boring av energibrønnene foran gården starter onsdag 28. og avsluttes mandag 2. september.

Brønnboringen vil vanligvis starte kl 07:00 og om nødvendig pågå fram til kl 21:00. – dette fordi brønnboring er svært dyrt og kortere arbeidsdager vil fordyre boringen vesentlig og gjøre prosjektet umulig for oss å gjennomføre. Vi beklager de eventuelle ulempene dette kan medføre, men håper at alle kan leve med den støyen som genereres i den perioden arbeidene pågår.

Vi håper entreprenørene klarer å overholde tidsplanen, men må naturligvis også ta høyde for at uforutsette forhold og hendelser som vil forsinke framdriften kan inntreffe, som for eksempel ras i energibrønnene under boring. Informasjon om eventuelle endringer eller forsinkelser i prosjektplanen publiseres på nettsiden.

Når energibrønnene er boret skal rør fra disse føres inn i fyrrommet. I bakgården skjer dette fra 2. tom 6. september, og på forsiden fra 6. tom 13. september.

Arbeidet utendørs avsluttes ved at bakgården asfalteres og at det såes ny plen på forsiden. Dette skal etter planen skje fra mandag 16. tom fredag 27. september.

Arbeidet innendørs, primært i fyrrommet, starter mandag 26. august, og prosjektet avsluttes ved at den nye varmesentralen er ferdig overlevert oss tirsdag den 22. oktober.

Framdriftsplan for gjennomføring av de øvrige energieffektiviseringstiltakene vil legges ut på nettsiden så snart den foreligger. Startdato er 26. august og sluttdato er 31. oktober. Der arbeid skal utføres i leilighetene (utskifting av radiatorventiler) vil styret gjøre avtaler på vegne av entreprenøren med den enkelte. Har du/dere gamle radiatorventiler og er bortreist i perioden 26. august til 31. oktober, ta kontakt med styret snarest for å avtale tilgang til leiligheten din/deres. Alle gamle ventiler må skiftes ut for å oppnå balanse og effektivitet i varmeanlegget. Eventuelle merkostnader som påløper fordi entreprenøren ikke får tilgang til leilighetene det gjelder i prosjektperioden, vil måtte dekkes av den enkelte.

Last ned framdriftsplanen og oversikt over hvem som gjør hva i prosjektet her: Framdriftsplan Ny Varmesentral Sigurds gate 20

Eventuelle spørsmål om prosjektet kan rettes til styreleder, helst pr epost eller sms.

I forbindelse med overgang til bergvarme, har vi behov for å kunne gi så god nformasjon som mulig til entreprenøren som skal dimensjonere og installere ny varmesentral. God informasjon er vesentlig for å oppnå et effektivt og velbalansert varmesystem. Vi må vite hva slags radiatorer vi har i dag, om temperaturen kan reguleres slik at du/dere oppnår komfortabel innetemperatur i fyringssesongen,  om det blir for varmt, for kaldt, eller om det er akkurat passe. Hvis en eller flere av radiatorene ikke virker, er det også noe vi gjerne vil vite.

God ventilasjon er nødvendig for å oppnå effektiv energibruk og godt inneklima, derfor kartlegger vi også ventiler, avtrekk og lufting. Vi vet for eksempel at flere har hatt kondensproblemer. Ofte har det sammenheng med luftevaner, innetemperatur og ventilasjon, men også med bruk, spesielt av kjøkken og bad. Og det er mye vil selv kan gjøre for å redusere eller eliminere problemet. Der problemet ikke lar seg løse, kan vi bli nødt til å vurdere andre tiltak.

Når vi først gjennomfører en befaring av alle leilighetene, ønsker vi også å innhente annen informasjon som Styret trenger for å gjøre jobben sin og drifte gården på en tilfredsstillende måte. Vi har derfor inkludert spørsmål for å kartlegge forhold angående brannsikkerhet, elektrisk anlegg og -installsjoner, endringer i planløsning og bruk av fellesvaskeri og tørkebåser.

Befaringen tar maks 5 minutter og starter umiddelbart. Vi vet det er ferietid og at mange er bortreist i juli, men vi starter befaringene nå og håper å ha gjennomført alle innen 9. august. Mer spesifikk informasjon om tidspunkt for befaring i din oppgang følger pr epost, oppslag eller telefon.

Forslaget om å installere bergvarme og gjennomføre de syv foreslåtte tiltakene for mer effektiv og miljøvennlig energibruk ble enstemming vedtatt på gårsdagens ekstraordinære generalforsamling. Nå starter arbeidet med å planlegge gjennomføringen av tiltakene samt å velge leverandører som kan gjøre jobben.

Før vi kan inngå kontrakter, må imidlertid Bymiljøetaten i Oslo kommune godkjenne energi- og miljøanalysen og innvilge tilsagn om støtte fra Klima- og energifondet. Vi legger ut mer informasjon om den videre prosessen så snart vi vet mer.

Les protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen her: protokoll-ekstraordinc3a6r-generalforsamling-27-06-2013

Som tidligere annonsert blir det ekstraordninær generalforsamling den 27. juni, der eneste sak på dagsorden er behandling av forslag til vedtak om gjennomføring av enøktiltak og installasjon av ny varmesentral.

Nedenfor kan dere laste opp innkalling med dagsorden og saksframlegg, samt vedleggene til innkallingen - nemlig energi- og miljøanalysen utført av AF Energi & Miljøteknikk og vurderingen de har gjort av varmepumpeløsning versus fjernvarme. Merk dere at ikke alle forhold angående fjernvarmealternativet er tatt med i denne vurderingen. Disse er imidlertid nevnt i saksframlegget. Når de tas med i vurderingen framstår varmepumpeløsningen som en sterkere kandidate enn det man får inntrykk av i AF Energi & Miljøteknikks vurdering.

innkalling-til-ekstraordinaer-generalforsamling-2013-06-27-med-saksframlegg

20130610_energi-og-miljoanalyse

20130613_vurdering-vp-vs-fjernvarme (Korrekt versjon som inkluderer Hafslund Varmes anleggsbidrag i regnestykket)

Registreringsblankett, som må fylles ut av alle [en per leilighet] som deltar på ekstraordinær generalforsamling, og Fullmaktsskjema: registreringsblankett-og-fullmaktsskjema

Dersom det blir skriftlig stemmegivning, vil stemmesedler deles ut på møtet.