Hopp til innhold

Som nevnt i tidligere innlegg på nettsiden vår, http://sigurdsgate20.no/?p=1304, innførte Skatteetaten egne aksjeboenhetsnummer for andeler i boligaksjeselskap fra og med inntektsåret 2014. Våre egne leilighetsnummer/aksjenummer benyttes ikke lenger ved innrapportering til Skatteetaten. Aksjenummeret er erstattet av et aksjeboenhetsnummer, en unik identifikator for den enkelte boenhet som framkommer på likningsoppgaven forretningsfører sender inn til Skatteetaten og som vi alle får kopi av.  Dersom aksjeboenhetsnummeret ikke samsvarer med leilighetsnummeret som vi opererer med i AS Sigurdsgate 20, er det altså ikke feil i oppgaven.

Vi har laget en oversikt over aksjeboenhetsnummer, leilighetsnummer og bolignummer, klikk på lenken nederst i innlegget. Aksjeboenhetsnummer benyttes kun av Skatteetaten. Leilighetsnummer benyttes internt i boligselskapet og av forretningsfører. Bolignummer er en del av boenhetens offisielle adresse, når veiadressen deles av flere boenheter. Ditt bolignummer beskriver hvor boenheten din er plassert i bygningen. Nummeret skal være godt synlig for besøkende, inkludert uttrykningspersonell, og festes på eller ved inngangsdøren din. Mangler du klistremerket med bolignummer, kan du få nytt ved å henvende deg til Oslo kommune: https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/eiendomsinformasjon-og-kart/bolignummer/.

Oversikt over aksjeboenhetsnummer, osv.

Fra og med inntektsåret 2014 skal aksjenummer for andeler i boligaksjeselskap ikke lenger brukes ved innrapportering av likningsoppgaver for oppgavepliktige boligaksjeselskap. Aksjenummeret er erstattet av et aksjeboenhetsnummer, en unik identifikator for den enkelte boenhet som framkommer på likningsoppgaven forretningsfører sender inn til Skatteetaten og som vi alle skal ha fått kopi av.  Dersom aksjeboenhetsnummeret ikke samsvarer med leilighetsnummeret, som vi opererer med i AS Sigurdsgate 20, er det altså ikke feil i oppgaven.

Lufting av radiatorer ved sesongstart ikke lenger nødvendig

Tidligere år er dere blitt bedt om å lufte radiatorene ved starten på hver ny varmesesong. Det nye anlegget vårt har imidlertid automatisk utskilling av luft fra distribusjonssystemet – noe som betyr at hver enkelt av oss ikke lenger trenger å forta manuell lufting av radiatorene for å bli kvitt den lufta som ofte fører til surkling og ulyd i radiatorer og rør etter at de har stått siden varmen ble slått av ved slutten av forrige varmesesong.

Er det feil på varmeanlegget?

Den siste tiden har varmeleveransen til radiatorene, spesielt i leilighetene i de øverste etasjene, vært veldig ”av og på”, og flere har henvendt seg til oss for å spørre om varmen er blitt slått av igjen, eller om det har vært feil på anlegget. Elektropluss har forsikret oss om det ikke er tekniske feil på anlegget, men det viser seg at en av beboerne har tappet en hel bøtte med vann fra radiatoranlegget i sin leilighet. Radiatorene og distribusjonsrørene er et lukket system, og tapper man ut større mengder med vann faller trykket. Når trykket blir for lavt reduseres sirkulasjonspumpas evne til å pumpe det varme vannet ut på anlegget, og det er spesielt leilighetene i de øverste etasjene som får merke konsekvensene av dette trykkfallet ved at det bare så vidt er lunk på radiatorene eller at de er kalde. Styret har i dag manuelt etterfylt vann på anlegget for å øke trykket, og alle – selv de som bor i 5. og 6. – bør nå har jevn varme i radiatorene sine.

Vanligvis står varmeanlegget på hele året, slik at det normalt sett ikke er behov for å gjøre noe aktivt for å ”slå på” varmeanlegget om høsten. Hvorvidt varme blir levert ut på anlegget og vi har varme i radiatorene, er termostatstyrt og blir regulert av utetemperaturen. Når utetemperaturen faller under 15 °C begynner varmepumpa å levere varme ut på anlegget. I løpet av sommerhalvåret er det imidlertid noen som er kommet i skade for å slå av sirkulasjonspumpa, noe som medførte at anlegget ikke startet å levere varme til radiatorene da det begynte å bli kaldt i slutten av september. Dette ”problemet” ble imidlertid rettet opp etter kort tid.

Varmeanlegget vårt er for øvrig innregulert slik at alle skal kunne oppnå en innetemperatur på 21°C når radiatorene står på fem. Er temperaturmåleren plassert i en kald vinduskarm, kan det tenkes at den viser en lavere temperatur enn den man reelt sett har i de delene av rommet der man oppholder seg – fordi man langs kalde vindusflater vil ha kulderas. For å finne ut hvilken innetemperatur man reelt sett har, bør temperaturmåleren derfor stå lenger inne i rommet der den ikke påvirkes av dette kulderaset.

Vi ønsker alle er fortsatt fin høst og håper at resten av varmesesongen forløper uten ytterligere problemer.

Hilsen styret

AS Sigurdsgate 20 har i dag inngått avtale med ny forretningsfører. Etter en anbudsrunde, der vi mottok og vurderte fem tilbud - fra Brækhus Dege Eiendom, OBOS, Oslo og Akershus Eiendomsforvaltning, Oslo og Omegn Boligforvaltning og Usbl - falt valget på Oslo og Omegn Boligforvaltning. Les mer om hva vi etterspurte i oppdragsbeskrivelse for forretningsførsel, vurdering av tilbudene på forretningsførertjenester og saksframstillingen som ble lagt til grunn for vedtaket om valg av ny forretningsfører.

OBF overtar forretningsførselen fra og med 1. september i år. Vi vil komme tilbake til hvilke praktiske konsekvenser dette vil få for den enkelte i midten av august, og vi vil selvfølgelig jobbe for at forretningsførerskiftet skal skje med så få konskevenser for den enkelte som mulig.

OBF er en moderne forretningsfører som tilbyr et bredt spekter av nettbaserte tjenester. Å kunne gjøre det meste av styrearbeidet forbundet med regnskap, økonomi og generell administrativ drift av boligselskapet via en nettbasert styreportal er noe styret har hatt ønske om lenge. Vår nåværende forretningsfører tilbyr ingen nettbaserte tjenester og har fortsatt svært manuelle rutiner som påfører styret mye unødig tidsbruk og arbeid. Tilgang til det meste via en nettbasert tjeneste, vil redusere den administrative byrden på styret betraktelig og frigjøre tid til å jobbe mer systematisk med andre oppgaver.

Den nettbaserte styreportalen gir alle styremedlemmene tilgang til den samme informasjonen på ett sentral sted, noe også framtidige styrer vil nyte godt av, siden den i tillegg til å gi fullstending oversikt over regnskap, likviditet, all informasjon om leiligheter, aksjonærer og lån, gir mulighet for å lagre andre nøkkeldokumenter, som protokoller fra generalforsamlinger og styremøter, leverandøravtaler og annen korrespondanse det er viktig å ta vare på.

Les mer om OBF på www.obf.no.

Nedenfor følger oversikt over når styremøter planlegges avholdt i 2014. Forslag til saker du ønsker skal behandles av styret, sendes inn pr epost senest 10 dager før møtet. I saksframstillingen må du gi bakgrunn for saken, forklare hvorfor du ønsker at styret skal behandle den og komme med forslag til vedtak.

7. april

5. mai

3. juni

7. juli (sak til behandling håndert pr epost - valg av ny forretningsfører)

4. august (flyttet til 14. august pga ferieavvikling)

17. september

9. oktober

11.  november

10. desember

Her kan dere lese det reviderte forslaget til Kolstadgata gatetun. Det reviderte forslaget reflekterer kommentarer og mange av forslagene til endringer som kom inn i løpet av høringsrunden vi i Sigurds gate 20 var en del av: Tøyenkampanjens reviderte forslag til Kolstadgata gatetun

Følg arbeidet til Løft Tøyen på: http://loft-toyen.no/t-yen-kampanjen.html.

Tøyenkampanjen er også på Facebook: https://www.facebook.com/toyenkampanjen

Bør nordvestre del av Kolstadgata stenges for motorisert trafikk - ja eller nei?

Tøyenkampanjen skal fremme forslag for Bydelsutvalget 17.10. om stenging av Kolstadgata for gjennomgangstrafikk og opprettelse av gatetun og park for å gjøre området mer attraktivt å bo i og tryggere å ferdes i. Fra krysset i Sørliegata/Hagegata og bort til parkeringsplassen ved Kiwi vil det bli stengt for motorisert trafikk. Mulighet for kjøring til parkeringsanlegget ved siden av Kiwi og levering av varer vil bli opprettholdt.  Last ned forslaget i sin helhet her: tc3b8yenkampanjens-forslag-om-kolstadgata-gatetun-og-park

Tøyenkampanjen ber borettslag i området om å støtte forslaget for å tillegge det mer vekt. Hva mener du - bør AS Sigurdsgate 20 stille seg bak dette forslaget - ja, eller nei? Vennligst send oss svaret ditt før utgangen av dagen søndag 13. oktober.

Da de nye produksjonstankene for varmtvann ble koblet til i går var de innstilt på 1/3 effekt i stedet for full effekt, noe som forklarer hvorfor vi i går bare hadde lunka eller kaldt vann utover kvelden. Denne feilen er nå rettet opp, men rørleggeren stenger varmtvannet fram til kl 14:00 i dag for å få varmet opp så mye av vannet i tankene mulig før det igjen åpnes for tapping.

Når den nye varmesentralen er komplett vil vi ha fire produksjonstanker og fem akkumulatortanker for varmtvann, som driftes av varmepumpen og en el-kjel. Fram til da er det produksjonstankene alene som skal forsyne oss med varmtvann. I praksis innebærer det at hver og en må være forsiktig og spare på varmtvannet fram til varmesentralen står ferdig for at alle skal ha tilgang til litt varmtvann.

Vi håper på forståelse for dette og beklager de eventuelle ulempene redusert tilgang på varmtvann medfører for beboerne.