Hopp til innhold

3 Styre & vedtekter

Styret (2018-2019)

Gjermund Strømman, styreleder (oppg A)
Sigrid Grønland Hoel, varamedlem/nestleder (oppg A)
Caroline Strøm Pedersen, styremedlem (oppg c)
Sverre M.H. Stenersen, styremedlem (oppg A)
Sandra Fylkesnes, varamedlem (oppg B)

Styret kan kontaktes pr epost på sigurdsgate20@gmail.com. Hvis det haster, ta kontakt med styreleder pr telefon 950 33 172. Kontaktinformasjon til alle i styret finner du på oppslagstavla i oppgangene.

Vedtekter

AS Sigurdsgate 20

Pdf-versjon kan lastes ned her: Vedtekter for AS Sigurdsgate 20

Vedtekter AS Sigurdsgate 20

§ 1 Formål

Aksjeselskapet AS Sigurdsgate 20 er et boligselskap med formål å drive eiendommen Sigurds gate 20, Oslo.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 3 Aksjekapital

Aksjekapitalen er på kr 117.000 fordelt på 975 aksjer à kr 120 lydende på navn og fullt og kontant innbetalt.

§ 4 Aksjeeiere

Som aksjeeiere kan bare godkjennes fysiske personer som har overtatt aksjebrev som gir bo- og bruksrett til bestemt bolig eller forretning i selskapets eiendommer.

Selskapets styre kan samtykke i at aksjene pantsettes som sikkerhet for lån til kjøp av boligen eller forretningen, dog bare med prioritet etter selskapets krav.

§ 5 Borett

Hver aksjepost gir enerett til å benytte en bolig eller forretning i boligaksjeselskapet og rett til å benytte fellesarealene til det de er tenkt eller vanligvis brukt til.

Boligen skal utelukkende benyttes til boligformål.

Aksjeeierne skal behandle boligen/forretningen og fellesarealene vel. Bruken av boligen/forretningen og fellesarealene må ikke på urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre aksjeeiere.

Dersom en aksjeeier tross advarsel misligholder sine plikter etter borettslagslovens kapittel 5, boligselskapets vedtekter eller husordensregler vesentlig, kan boligaksjeselskapet pålegge aksjeeieren å selge sin aksjepost.

§ 6 Bruksoverlatelse

Med godkjenning fra styret, etter begrunnet søknad, kan en aksjeeier overlate bruken av boligen til andre for inntil to år, dersom aksjeeieren selv, ektefellen eller slektninger i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av aksjeeieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Aksjeeier som har overlatt bruken av boligen, eller deler av boligen, til andre, er fremdeles ansvarlig overfor selskapet for bruken av boligen og selskapets fellesarealer, og plikter å gi styret melding om hvor han/hun er å få tak i. Styret skal også godkjenne den som aksjeeier ønsker å overlate bruken til og leiers navn og kontaktinformasjon må oppgis til styret.

Godkjenning av bruksoverlatelse forutsetter at aksjeeier skal være borte fra boligen midlertidig og at fraværet skyldes tungtveiende grunner, slik som arbeid eller utdanning et annet sted i landet, sykdom, eller omsorgsoppgaver knyttet til nær familie, og at aksjeeier har til hensikt å flytte tilbake.

En aksjeeier som selv bor i boligen, har rett til å overlate bruken av deler av boligen til andre.

§ 7 Overdragelse

Overdragelse av aksje kan bare skje med styrets samtykke. Ny aksjeeier må godkjennes av styret. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

Avdød aksjeeiers ektefelle eller livsarvinger har rett til å overta den avdødes aksje. Er det flere arvinger, overføres aksje til den som av dødsboet er blitt tildelt retten hertil.

Nære slektninger eller personer som utgjør en husstand, får tegne aksje sammen eller erverve den i fellesskap. Dersom husstanden oppløses eller en av aksjeeierne flytter ut av boligen, kan styret med 2-to måneders frist kreve at aksjen tiltransporteres den som skal bebo leiligheten.

§ 8 Vedlikehold, tilsyn – rettigheter og plikter

Aksjeeieren skal holde boligen/forretningen i forsvarlig og forskriftsmessig stand. Det indre vedlikeholdet av boligen og forretningen påhviler aksjeeier og omfatter slikt som vinduer, rør, avløp, radiatorer, ledninger, inventar, utstyr, apparat, sikringsskap og innvendige flater i boligen. Aksjeeier plikter også å foreta regelmessig rensing av egne sluk og avløp.

Vedlikeholdet omfatter også om nødvendig reparasjon eller utskifting av slikt som rør, ledninger, utstyr, apparat, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater/-puss, skillevegger, listverk og innvendige dører med karmer, men ikke utskifting av vinduer og ytterdører i boligen, eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner.

Ansvaret for vedlikehold av private takterrasser i 6. etasje påhviler de respektive aksjeeiere. Disse aksjeeierne er også ansvarlige for eventuell skade på underliggende dekke og for følgeskader på takkonstruksjon og bygningen forøvrig dersom den er oppstått som følge av aksjeeiernes manglende vedlikehold eller bruk. Ved slik skade må aksjeeierne dekke kostnader forbundet med nødvendig utbedring som ikke dekkes av selskapets forsikring. Dersom skaden dekkes av selskapets forsikring må aksjeeierne betale egenandelen. Selskapet bærer kostnadene ved planlagt framtidig vedlikehold av dekket under de private takterrassene, men ikke kostnader forbundet med å gjøre takflaten under terrassene tilgjengelig for vedlikehold eller tilsyn.

Styret, eller den styret utpeker, skal gis tilgang til boligen/forretningen for å utføre tilsyn og ettersyn av boligene og forretningen for å påse at boligselskapets oppfyller det regelverket det til enhver tid er underlagt, i forbindelse med planlagte og gjennomførte vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeider som gjennomføres i boligselskapets regi og ved mistanke om lekkasje eller andre forhold som kan påføre bygningen skade. Planlagt ettersyn skal varsles i god tid og aksjeeiere plikter å gi styret nødvendig tilgang til boligen/forretningen.

Det må sendes skriftlig søknad til styret ved endringer i boligens planløsning, ventilasjon, VVS-anlegg, eller ved perforering av bærende vegger. Dersom planløsning omsøkes, kan styret pålegge tiltakshaver å gjennomføre tiltak for å forhindre ulempe for naboer/bygningsmasse (f.eks. lyd, lukt, fukt osv). Det skal mottas skriftlig godkjennelse fra styret før arbeid igangsettes. Styret kan kreve at arbeidet tilbakestilles om godkjennelse ikke foreligger. Alle utgifter tilknyttet godkjenning av endringer tilfaller aksjeeier. Det er forbudt å montere avtrekks- og fuktvifter til ventilasjonskanalene. Endringer i bærende konstruksjoner må dokumenteres iht. lov og forskrift. Godkjenningen skal sendes til styret

Selskapet kan kreve erstatning for skade eller tap som oppstår på bygningen eller andre boliger som følge av at aksjeeier ikke oppfyller sine vedlikeholdsplikter.

Aksjeeier plikter å melde fra til styret umiddelbart ved skader på sentralvarmeanlegg, vannrør eller øvrige VVS-installasjoner. Aksjeeiere plikter også å melde fra til styret dersom det oppstår skade eller forringelse på balkonger, terrasser og utvendige vinduer som krever vedlikehold.

Husdyrhold er ikke tillatt. Styret kan, hvis særlige grunner tilsier det, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

Aksjeeiere plikter å overholde de til enhver tid gjeldende husordensregler.

§ 9 Selskapets styre

Selskapet skal ledes av et styre bestående av en styreleder og to styremedlemmer og inntil to varamedlemmer. Samtlige styremedlemmer må være aksjeeiere og bosatt i selskapets eiendommer. Styrets leder sammen med ett styremedlem tegner selskapets firma.

Styrets leder velges med absolutt flertall ved særskilt valg for en periode på ett år. Styrets øvrige medlemmer velges for en tjenesteperiode på to år av gangen, dog med en ett års forskyvning slik at ett styremedlem og ett varamedlem står på valg hvert år. Styret velger ett av sine medlemmer til nestleder.

Styrets godtgjørelse fastsettes av generalforsamlingen, og skal i forhold til inkasso og ansvar være i samsvar med godtgjørelse i liknende selskaper.

§ 10 Styrets mandat

Styret kan ikke uten generalforsamlingens bemyndigelse bygge om, overlate, eller overdra deler av selskapets eiendommer eller fellesarealer til aksjeeiere, eller rive, selge, ombygge eller belåne selskapets eiendommer.

Styret har adgang til å ansette og oppsi forretningsfører. Forretningsfører kan ikke være medlem av styret. Gjensidig oppsigelsesfrist for forretningsfører er 6-seks måneder.

Styret kan fastsette generelle husordensregler for selskapet og retningslinjer og prosedyrer for tiltak som etter vedtektene krever søknad. Disse skal gjøres tilgjengelig på selskapets internettside. Aksjeeiere kan dog kreve at husordensreglene blir lagt fram for generalforsamlingen for endelig vedtak.

Styret har rett til å regulere felleskostnader oppad eller nedad hvis forholdene tilsier det.

§ 11 Regnskapet

Styret skal påse at det føres ordentlige regnskaper over selskapets virksomhet og sørge for at årsoppgjør og årsmelding blir fremlagt ved hvert regnskapsårs avslutning. Styret bør foreta besiktigelse av selskapets eiendommer én gang annethvert år.

§ 12 Revisor

Til å granske selskapets regnskaper velger generalforsamlingen en statsautorisert eller registrert revisor. Det påligger revisoren å foreta årsrevisjon og å kontrollere at selskapets

aktiva ikke er anført over sin verdi, samt til å godkjenne eller fraråde godkjennelse av regnskapene.

Styret godkjenner revisorens godtgjøring etter regning. Revisjonen skal være foretatt og beretning herom gitt senest innen mars måneds utgang. Styrets beretning, revisors anmerkninger og styrets eventuelle bemerkninger til disse, skal være tilgjengelige for aksjeeiere minst 8-åtte dager før den ordinære generalforsamlingen.

§ 13 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen mai måneds utgang. Innkalling med angivelse av dagsorden skal skje skriftlig med 8-åtte dagers varsel. Innkallingen sendes ut elektronisk til den e-postadressen aksjeeier har opplyst til styret.

§ 14 Forslag til dagsorden

Ethvert forslag som noen aksjeeiere måtte ønske behandlet i generalforsamlingen, må være skriftlig meldt til styret innen fristen angitt i varsel om innkalling til generalforsamling. Innkallingen og alle saksdokumenter som skal forelegges generalforsamlingen, skal fra innkallingen er sendt ut være utlagt til ettersyn på selskapets internettside, http://sigurdsgate20.no.

§ 15 Stemmerett

På generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Aksjeeiere har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge fram skriftlig fullmakt som er datert og signert. Generalforsamlingen velger møteleder. Vedtak skjer ved alminnelig flertall, der hvor aksjeloven ikke påbyr noe annet. Ved likt stemmetall, når det gjelder valg avgjøres dette ved loddtrekning, i andre saker er styreleders stemme avgjørende. Fra møtet skal det føres protokoll som gjøres tilgjengelig på selskapets internettside senest en måned etter generalforsamlingen.

§ 16 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret eller revisor finner det nødvendig, eller når minst en tidel av selskapets aksjeeiere skriftlig krever det, og samtidig oppgir de saker som ønskes behandlet. Om beramming, bekjentgjøring, utlegging av dokumenter og adgang til møtet gjelder §§ 13, 14 og 15. Styret kan sammenkalle til ekstraordinær generalforsamling med kortere varsel enn nevnt i § 13, dog ikke med mindre enn 7-syv dagers varsel.

§ 17 Dagsorden ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

Fastsettelse av resultatregnskap og balanse 2. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd, i henhold til den fastsatte

balansen og om utdeling av eventuelt utbytte 3. Valg av styre- og varamedlemmer 4. Øvrige anmeldte saker og andre saker som av lov eller vedtekter skal behandles av

generalforsamlingen

På ekstraordinær generalforsamling skal bare behandles de saker som er angitt på innkallingen til møtet.

§ 18 Vedtektsendring Endring av vedtektene krever to tredjedels flertall av de på generalforsamlingen tilstedeværende aksjeeiere.

§ 19 Oppløsning av selskapet

Vedtak om at selskapet skal oppløses skjer i overensstemmelse med aksjelovens regler. Vedtaket må med aksjelovens forhold gjentas i en etterfølgende generalforsamling innen 14- fjorten dager. Begge vedtakene krever to tredjedels flertall av de tilstedeværende aksjeeiere.

Vedtatt 9. august 1989 Endringer vedtatt 13. mai 2004, 5. april 2011, 3. mai 2012, 28. april 2016, 28. mars 2017 og 7. mai 2018