Hopp til innhold

På vegne av styret i AS Sigurdsgate 20 varsles det med dette at ordinær generalforsamling 2021 planlegges avholdt kl 1800 den 15. mars. Dette vil i år skje digitalt på Zoom.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må sendes skriftlig til styret senest 14. februar. Forslag til saker leveres til styret v/Gjermund Strømman eller sendes pr e-post til sigurdsgate20@gmail.com.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet er det ønskelig at:

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,
  • forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over.

Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken. Dersom saken ikke er tilstrekkelig opplyst kan saken potensielt ikke stemmes over.

Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamlingen, vil styret ta kontakt for å drøfte om saken heller bør behandles på et styremøte eller om det er tilstrekkelig med konkret tilbakemelding vedrørende problemstillingen.

Innkalling med endelig saksliste og foreskrevne vedlegg vil sendes ut høyst 20 dager og minst 8 dager før generalforsamling.

Med vennlig hilsen

Styret i AS Sigurdsgate 20

Årets ordinære generalforsamling avholdes 27. mars på personalrommet på Tøyen skole. Innkallingen med tilhørende sakspapirer kan du laste ned her. Protokoll fra generalforsamlingen finner du her og revisjonsberetningen finner du her.

Dersom du ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen, kan du velge å gi en annen person fullmakt til å representere deg på generalforsamlingen. For at din deltakelse skal kunne godkjennes og din stemme skal kunne telles, må gyldig fullmakt framvises av den du bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert av aksjeeier for å være gyldig.  Skjemaet kan leveres på generalforsamlingen eller sendes styret pr e-post senest 25. mars. Fullmaktskjema lastes ned her

Hagegruppa har utarbeidet et forslag til oppgradering av bakgården som skal avstemmes på generalforsamlingen (se innkalling), informasjon om planene finner du her:

Spørsmål angående generalforsamlingen rettes til styret pr e-post.