Hopp til innhold

Årets ordinære generalforsamling avholdes den 26. mars 2015 kl 18:00 i personalrommet på Tøyen skole.

Innkallingen kan du laste ned her: Innkalling ordinær generalforsamling 2015

Vedlegg til Sak 5 B kan du laste ned her: Vedlegg Sak 5 B Etablering av private takterrasser oppgang A

Revisors beretning: revisors-beretning-arsregnskap-2014

Fullmaktsskjema: fullmaktsskjema

Har du spørsmål angående generalforsamlingen, innkallingen eller bruk av fullmakt, vennligst ta kontakt med styret pr epost.

Protokoll fra årets ordinære generalforsamling kan lastes ned her: Protokoll 2015 webversjon

Nytt styre for neste periode skal velges på generalforsamlingen som avholdes 26. mars, 2015. Som styremedlem er du med på å påvirke det som skjer i gården, og vi trenger medlemmer som er engasjerte i sitt bomiljø og ønsker å bidra.

I år skal det velges styreleder, ett styremedlem og ett varamedlem. Styreleder velges for en periode på ett år, mens styre- og varamedlemmer velges for en periode på to år.

Har du forslag til kandidater til vervene som er på valg, eller selv ønsker å stille, ta kontakt med Vibeke Heide i valgkomiteen på telefon 40 22 24 66 eller send e-post til vibeke.heide@gmail.co innen 4. mars.

Spørsmål om hva styrearbeidet går ut på, hva de ulike vervene innebærer, hvor mye tid som må påregnes, osv. kan rettes til valgkomiteen eller sittende styreleder.

Med vennlig hilsen

Vibeke Heide og Sverre Stenersen

Valgkomité

Årets generalforsamling for AS Sigurdsgate 20 avholdes i personalrommet på Tøyen skole i Hagegata 19 den 26. mars kl 18:00.

Estimert tidspunkt for møteslutt, som vil avhenge av antall og type innmeldte saker til behandling, vil bli kommunisert i innkallingen som sendes ut ca. 14 dager forut for møtedato.

Har du forslag til saker du ønsker generalforsamlingen skal behandle, må forslag være styret i hende innen 6. mars kl 16:00. Forslag sendes styret pr e-post (foretrukket), eller legges i styrepostkassen i oppgang B, innen fristens utløp.

Lov av 23. mai 1997 nr. 31 om Eierseksjoner § 34, 4. og 5. ledd sier:

Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles i generalforsamlingen. Skal et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en beboer ønsker behandlet i den ordinære generalforsamlingen, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen.

Forslag til saker til behandling må inneholde navn på forslagsstiller og leilighetsnummer, en saksframstilling som gjør det mulig for aksjonærene å vurdere saken, samt et klart forslag til vedtak som generalforsamlingen kan ta stilling til og stemme over.

Eventuelle spørsmål angående generalforsamlingen rettes til styreleder pr e-post.

Oslo, 8. januar 2014

Styret