Hopp til innhold

Årets ordinære generalforsamling avholdes i personalrommet på Tøyen skole 26. mars.

Møtet starter kl 18:00, mens avslutningstidspunktet vil bli kommunisert i innkallingen som sendes ut ca. 14 dager før møtedato.

Har du forslag til saker du ønsker generalforsamlingen skal behandle, må forslag være styret i hende innen 24. februar. Forslag sendes styret pr e-post (foretrukket), eller legges i Styrepostkassen i oppgang B innen fristens utløp.

Lov av 23. mai 1997 nr. 31 om Eierseksjoner § 34, 4. og 5. ledd sier:

"Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles i generalforsamlingen. Skal et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en beboer ønsker behandlet i den ordinære generalforsamlingen, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen."

Forslag må inneholde navn på forslagsstiller/leilighetsnummer, en saksframstilling som gjør det mulig for aksjonærene å ta stilling til saken, samt et klart forslag til vedtak det kan stemmes over.

Eventuelle spørsmål angående generalforsamlingen rettes til styreleder.

Innkallingen med saksframlegg, styrets beretning, årsregnskap og revisors beretning kan lastes ned her: Innkalling ordinær generalforsamling 2014

Protokollen kan lastes ned her: Protokoll ordinær generalforsamling 2014

Styret