Hopp til innhold

Canal Digital skal etter avtale med AS Sigurdsgate 20 starte installering av nytt utstyr i henhold til inngått avtale om digital-TV og bredbånd. Utstyret - digital dekoder og bredbåndsmodem - installeres i alle boenheter. Dere skal ha mottatt informasjonsbrev fra Canal Digital og styret orienterte om innholdet i den nye avtalen på årets generalforsamling, jf sak 5 c på side 11 i innkallingen som er tilgjengelig her:  Ordinær generalforsamling 2017.

For at installasjonen skal gå så smidig som mulig, ber vi dere velge dato og ønsket tidspunkt fra alternativene nedenfor. Installasjonen tar mellom

 tirsdag 16. mai mellom kl 08:00-15:30

torsdag 18. mai mellom kl 08:00-19:30

Send så ønsket dato og tidspunkt, navn og adresse (inkludert oppgang, etasje og bolignummer som begynner med H og angir etasje og plassering av leiligheten i etasjen) på SMS til 922 29 414 (Tessta Connect AS). Tessta Connect AS, som utfører installasjonsjobben på vegne av Canal Digital, bekrefter tidspunkt via SMS fra nummeret over. Merk at montøren må ha tilgang til antennekontakten da denne ofte må byttes.

Har du allerede bredbånd fra Canal Digital i dag, betaler du bare mottatt faktura for kommende periode. Den vil bli avregnet i etterkant mot den kollektive avtalen med AS Sigurdsgate 20 så snart denne har trådt i kraft.  Du vil altså ikke ende opp med å betale dobbelt.

Med vennlig hilsen

styret

AS Sigurdsgate 20

El-kontroll, befaring og utskifting av varmemålere gjennomføres 1., 2. og 3. desember mellom kl 08:00 og kl 17:00. Vi ber om at dere legger opp til å være hjemme 30 minutter før og 30 minutter etter oppsatt tid, for å ta høyde for eventuelle forsinkelser som måtte oppstå ved gjennomføringen av arbeidet.

El-kontroll

Som nevnt på generalforsamlingen i mars og i styrets beretning for 2014, gjennomføres el-kontrollen for å bedre brannsikkerheten i gården og for å redusere forsikringspremien boligselskapet betaler. Befaringen som ble gjennomført av styret høsten 2013 avdekket at det elektriske anlegget i leilighetene er av variende kvalitet og alder og svært få aksjonærer kan framvise samsvarserklæring for arbeid som er utført på det elektriske anlegget.

Befaring

Den samme befaringen avdekket, som nevnt på generalforsamlingen, at ventilasjon og utskifting av luft i leiligheten ikke er tilstrekkelig. I flere tilfeller medfører det kondens og for høy luftfuktighet i leilighetene, noe som gir dårlig inneklima, påvirker vindusrammer og på sikt kan medføre sopp- og råteskader. Den generelle befaringen som Byggmesterkontoret skal gjennomføre skal primært ha fokus på ventilasjon og inneklima, men vi har i tillegg valgt å sjekke andre forhold som vindusrammer, radiatorrør, avløp, balkonger, osv. Rapporten fra Byggmesterkontoret skal legges til grunn for gjennomgang og eventuell revisjon av boligselskapets langsiktige vedlikeholdsplan.

  • For at arbeidet skal kunne gjennomføres i tråd med tidsskjemaet, ber vi om vinduskarmene er ryddet for planter og andre gjenstander, slik at vinduer kan åpnes og snus. Alle radiatorer og radiatormålere må være tilgjengelige. Benkeskap på kjøkken må ryddes slik at rør og avløp kan inspiserer. Det samme gjelder på baderom, der avløp og rør må kunne inspiseres. 

Utskifting av varmemålere

Det har oppstått feil på målere i en rekke leiligheter. Alle målerne byttes derfor ut. Dette er en reklamasjon og kostnadene forbundet med utskiftingen belastes ikke boligselskapet.

Innlevering av nøkler

Dersom du ikke har anledning til å være hjemme på oppsatt tidspunkt og heller ikke har en nabo eller andre som kan sørge for tilgang til din leilighet, må du levere nøkler til styret, slik at vi kan sørge for nødvendig tilgang. Innlevering av nøkkel kan skje på følgende tidspunkt:

Dato Tidspunkt Hos
23.11. 19:30-22:30 Ida i oppg A
24.11. 19:00-21:00 Anita i oppg D
25.11. 17:00-19:00 Anita i oppg D
26.11. 16:30-20:00 Erica i oppg A

Nøkler må være merket med etternavn og leilighetsnummer på en måte som gjør at merkingen ikke lett faller av. Dersom vi ikke får tilgang til leiligheten på oppsatt tidspunkt, vil ekstrakostnader som påløper ved at arbeidet må gjennomføres på et seinere tidspunkt bli belastet aksjonæren.

Send styret en epost dersom du har spørsmål.

På forhånd mange takk for at dere bidrar til en effektiv gjennomføring av arbeidet!

Dioden, som lyser grønt når brikken din er registrert av leseren, har sluttet å lyse. Certego (tidligere Låsgruppen/Proff Partner) er blitt kontaktet og forhåpentligvis vil problemet utbedres en av de nærmeste dagene.

Leseren fungerer for øvrig som den skal. Inntil dioden er fikset, slå koden som vanlig selv om dioden ikke lyser grønt ved registrering av brikken din.

Fra og med 27. februar 2015 får Canal Digitals bredbåndsabonnement en økning i opplastingshastigheten.

  • Bredbånd 5 endres fra 5/2 til inntil 5/5
  • Bredbånd 25 endres fra 25/5 til inntil 25/10
  • Bredbånd 50 endres fra 50/10 til inntil 50/15
  • Bredbånd 100 endres fra 100/10 til inntil 100/20

Kunder med fibertilknytning berøres ikke av denne endringen.

Ulike forhold kan påvirke hastigheten som leveres. Les mer om hastighet her

Til nå har Canal Digital sendt flere TV-kanaler parallelt i både standard- og HD-kvalitet. For å frigjøre plass i nettet til flere kanaler og tjenester vil disse kanalene fra 22. april bli sendt kun i HD-kvalitet. Les mer: HD-dekoder for å se digital-TV.

Denne endringen påvirker ikke kanalvalg for de som fortsatt har analogt signal og ser TV uten dekoder.

Lufting av radiatorer ved sesongstart ikke lenger nødvendig

Tidligere år er dere blitt bedt om å lufte radiatorene ved starten på hver ny varmesesong. Det nye anlegget vårt har imidlertid automatisk utskilling av luft fra distribusjonssystemet – noe som betyr at hver enkelt av oss ikke lenger trenger å forta manuell lufting av radiatorene for å bli kvitt den lufta som ofte fører til surkling og ulyd i radiatorer og rør etter at de har stått siden varmen ble slått av ved slutten av forrige varmesesong.

Er det feil på varmeanlegget?

Den siste tiden har varmeleveransen til radiatorene, spesielt i leilighetene i de øverste etasjene, vært veldig ”av og på”, og flere har henvendt seg til oss for å spørre om varmen er blitt slått av igjen, eller om det har vært feil på anlegget. Elektropluss har forsikret oss om det ikke er tekniske feil på anlegget, men det viser seg at en av beboerne har tappet en hel bøtte med vann fra radiatoranlegget i sin leilighet. Radiatorene og distribusjonsrørene er et lukket system, og tapper man ut større mengder med vann faller trykket. Når trykket blir for lavt reduseres sirkulasjonspumpas evne til å pumpe det varme vannet ut på anlegget, og det er spesielt leilighetene i de øverste etasjene som får merke konsekvensene av dette trykkfallet ved at det bare så vidt er lunk på radiatorene eller at de er kalde. Styret har i dag manuelt etterfylt vann på anlegget for å øke trykket, og alle – selv de som bor i 5. og 6. – bør nå har jevn varme i radiatorene sine.

Vanligvis står varmeanlegget på hele året, slik at det normalt sett ikke er behov for å gjøre noe aktivt for å ”slå på” varmeanlegget om høsten. Hvorvidt varme blir levert ut på anlegget og vi har varme i radiatorene, er termostatstyrt og blir regulert av utetemperaturen. Når utetemperaturen faller under 15 °C begynner varmepumpa å levere varme ut på anlegget. I løpet av sommerhalvåret er det imidlertid noen som er kommet i skade for å slå av sirkulasjonspumpa, noe som medførte at anlegget ikke startet å levere varme til radiatorene da det begynte å bli kaldt i slutten av september. Dette ”problemet” ble imidlertid rettet opp etter kort tid.

Varmeanlegget vårt er for øvrig innregulert slik at alle skal kunne oppnå en innetemperatur på 21°C når radiatorene står på fem. Er temperaturmåleren plassert i en kald vinduskarm, kan det tenkes at den viser en lavere temperatur enn den man reelt sett har i de delene av rommet der man oppholder seg – fordi man langs kalde vindusflater vil ha kulderas. For å finne ut hvilken innetemperatur man reelt sett har, bør temperaturmåleren derfor stå lenger inne i rommet der den ikke påvirkes av dette kulderaset.

Vi ønsker alle er fortsatt fin høst og håper at resten av varmesesongen forløper uten ytterligere problemer.

Hilsen styret

Gudbrandsdal Energi er boligselskapets nye strømleverandør fra og med 3. juli. Vi har hatt avtale om strømleveranse fra Fjordkraft (belysning fellesområder), Hafslund (vaskeri) og Trønder Energi (varmesentral), men har nå samlet alt hos en leverandør. I tillegg til at Gudbrandsdal Energi tilbyr svært konkurransedyktig pris gjennom sin markedspris-/spotprisavtale, gir de oss også én faktura for alle tre målerne. Dette gir oss bedre oversikt og reduserer også de tidsbruk forbundet med fakturabetaling for både forretningsfører og styre.

Mer om vår nye strømleverandør på www.ge.no.

Generalforsamlingen stilte seg positiv til overgang fra systemnøkler til brikke med kode for å øke sikkerheten i gården, da styret orienterte om saken på ordinær generalforsamling i mars 2013.

Systemet skal installeres på dørene til hovedinngangen og hver av oppgangene i mars/april, og vi er blitt bedt om å oversende liste med pinkoder for alle innen utgangen av januar. Proff Partner som skal gjøre jobben må programmere alle brikkene før installasjonen kan skje.

Pinkoden skal bestå av fire siffer. Send oss den firesifra tallkombinasjonen du ønsker som pinkode til styret innen 28. januar pr e-post.

Hver aksjonær får utdelt tre brikker.

De som ikke sender oss pinkode innen fristens utløp vil bli tilordna kode av styret, eller Proff Partner. Denne kan da bare endres mot et vederlag. Siden all bestilling av brikker og koder må gå igjennom styret, håper vi at alle svarer innen fristen for å unngå unødvendig merarbeid.

T.o. mottok vi tilbud fra fire leverandører, og ProffPartner (i Kjølberggata) vant anbudskonkurransen. En av leverandørene kunne bare levere brikker uten kode, noe vi anså som for lite sikkert. Av de tre gjenstående var det Proff Partner som hadde lavest pris og mest brukervennlig løsning. Proff Partners løsning innebærer også minst administrasjon av systemet for styret. Det er selvfølgelig også en stor fordel at Proff Partner har butikk og kontor i nærområdet. Les saksframstillingen som ble lagt til grunn for vedtak om valg av Proff Partner på: Valg av leverandør av system for adgangskontroll.

Mer detaljert informasjon om hvordan løsningen vil fungere i praksis, hva det vil koste å få utstedt ny brikke hvis du mister den, hvordan du går fram hvis du mister den utenom vanlig åpningstid, osv., vil komme i et nyhetsbrev som vi planlegger å utgi i forkant av årets Generalforsamling. Og vi vil mest sannsynlig også presentere løsningen på Generalforsamlingen.

Vennlig hilsen

Styret

Oslo, 15. januar 2014