Hopp til innhold

El-kontroll, befaring og utskifting av varmemålere gjennomføres 1., 2. og 3. desember mellom kl 08:00 og kl 17:00. Vi ber om at dere legger opp til å være hjemme 30 minutter før og 30 minutter etter oppsatt tid, for å ta høyde for eventuelle forsinkelser som måtte oppstå ved gjennomføringen av arbeidet.

El-kontroll

Som nevnt på generalforsamlingen i mars og i styrets beretning for 2014, gjennomføres el-kontrollen for å bedre brannsikkerheten i gården og for å redusere forsikringspremien boligselskapet betaler. Befaringen som ble gjennomført av styret høsten 2013 avdekket at det elektriske anlegget i leilighetene er av variende kvalitet og alder og svært få aksjonærer kan framvise samsvarserklæring for arbeid som er utført på det elektriske anlegget.

Befaring

Den samme befaringen avdekket, som nevnt på generalforsamlingen, at ventilasjon og utskifting av luft i leiligheten ikke er tilstrekkelig. I flere tilfeller medfører det kondens og for høy luftfuktighet i leilighetene, noe som gir dårlig inneklima, påvirker vindusrammer og på sikt kan medføre sopp- og råteskader. Den generelle befaringen som Byggmesterkontoret skal gjennomføre skal primært ha fokus på ventilasjon og inneklima, men vi har i tillegg valgt å sjekke andre forhold som vindusrammer, radiatorrør, avløp, balkonger, osv. Rapporten fra Byggmesterkontoret skal legges til grunn for gjennomgang og eventuell revisjon av boligselskapets langsiktige vedlikeholdsplan.

  • For at arbeidet skal kunne gjennomføres i tråd med tidsskjemaet, ber vi om vinduskarmene er ryddet for planter og andre gjenstander, slik at vinduer kan åpnes og snus. Alle radiatorer og radiatormålere må være tilgjengelige. Benkeskap på kjøkken må ryddes slik at rør og avløp kan inspiserer. Det samme gjelder på baderom, der avløp og rør må kunne inspiseres. 

Utskifting av varmemålere

Det har oppstått feil på målere i en rekke leiligheter. Alle målerne byttes derfor ut. Dette er en reklamasjon og kostnadene forbundet med utskiftingen belastes ikke boligselskapet.

Innlevering av nøkler

Dersom du ikke har anledning til å være hjemme på oppsatt tidspunkt og heller ikke har en nabo eller andre som kan sørge for tilgang til din leilighet, må du levere nøkler til styret, slik at vi kan sørge for nødvendig tilgang. Innlevering av nøkkel kan skje på følgende tidspunkt:

Dato Tidspunkt Hos
23.11. 19:30-22:30 Ida i oppg A
24.11. 19:00-21:00 Anita i oppg D
25.11. 17:00-19:00 Anita i oppg D
26.11. 16:30-20:00 Erica i oppg A

Nøkler må være merket med etternavn og leilighetsnummer på en måte som gjør at merkingen ikke lett faller av. Dersom vi ikke får tilgang til leiligheten på oppsatt tidspunkt, vil ekstrakostnader som påløper ved at arbeidet må gjennomføres på et seinere tidspunkt bli belastet aksjonæren.

Send styret en epost dersom du har spørsmål.

På forhånd mange takk for at dere bidrar til en effektiv gjennomføring av arbeidet!

I forbindelse med overgang til bergvarme, har vi behov for å kunne gi så god nformasjon som mulig til entreprenøren som skal dimensjonere og installere ny varmesentral. God informasjon er vesentlig for å oppnå et effektivt og velbalansert varmesystem. Vi må vite hva slags radiatorer vi har i dag, om temperaturen kan reguleres slik at du/dere oppnår komfortabel innetemperatur i fyringssesongen,  om det blir for varmt, for kaldt, eller om det er akkurat passe. Hvis en eller flere av radiatorene ikke virker, er det også noe vi gjerne vil vite.

God ventilasjon er nødvendig for å oppnå effektiv energibruk og godt inneklima, derfor kartlegger vi også ventiler, avtrekk og lufting. Vi vet for eksempel at flere har hatt kondensproblemer. Ofte har det sammenheng med luftevaner, innetemperatur og ventilasjon, men også med bruk, spesielt av kjøkken og bad. Og det er mye vil selv kan gjøre for å redusere eller eliminere problemet. Der problemet ikke lar seg løse, kan vi bli nødt til å vurdere andre tiltak.

Når vi først gjennomfører en befaring av alle leilighetene, ønsker vi også å innhente annen informasjon som Styret trenger for å gjøre jobben sin og drifte gården på en tilfredsstillende måte. Vi har derfor inkludert spørsmål for å kartlegge forhold angående brannsikkerhet, elektrisk anlegg og -installsjoner, endringer i planløsning og bruk av fellesvaskeri og tørkebåser.

Befaringen tar maks 5 minutter og starter umiddelbart. Vi vet det er ferietid og at mange er bortreist i juli, men vi starter befaringene nå og håper å ha gjennomført alle innen 9. august. Mer spesifikk informasjon om tidspunkt for befaring i din oppgang følger pr epost, oppslag eller telefon.