Hopp til innhold

Dioden, som lyser grønt når brikken din er registrert av leseren, har sluttet å lyse. Certego (tidligere Låsgruppen/Proff Partner) er blitt kontaktet og forhåpentligvis vil problemet utbedres en av de nærmeste dagene.

Leseren fungerer for øvrig som den skal. Inntil dioden er fikset, slå koden som vanlig selv om dioden ikke lyser grønt ved registrering av brikken din.

Generalforsamlingen stilte seg positiv til overgang fra systemnøkler til brikke med kode for å øke sikkerheten i gården, da styret orienterte om saken på ordinær generalforsamling i mars 2013.

Systemet skal installeres på dørene til hovedinngangen og hver av oppgangene i mars/april, og vi er blitt bedt om å oversende liste med pinkoder for alle innen utgangen av januar. Proff Partner som skal gjøre jobben må programmere alle brikkene før installasjonen kan skje.

Pinkoden skal bestå av fire siffer. Send oss den firesifra tallkombinasjonen du ønsker som pinkode til styret innen 28. januar pr e-post.

Hver aksjonær får utdelt tre brikker.

De som ikke sender oss pinkode innen fristens utløp vil bli tilordna kode av styret, eller Proff Partner. Denne kan da bare endres mot et vederlag. Siden all bestilling av brikker og koder må gå igjennom styret, håper vi at alle svarer innen fristen for å unngå unødvendig merarbeid.

T.o. mottok vi tilbud fra fire leverandører, og ProffPartner (i Kjølberggata) vant anbudskonkurransen. En av leverandørene kunne bare levere brikker uten kode, noe vi anså som for lite sikkert. Av de tre gjenstående var det Proff Partner som hadde lavest pris og mest brukervennlig løsning. Proff Partners løsning innebærer også minst administrasjon av systemet for styret. Det er selvfølgelig også en stor fordel at Proff Partner har butikk og kontor i nærområdet. Les saksframstillingen som ble lagt til grunn for vedtak om valg av Proff Partner på: Valg av leverandør av system for adgangskontroll.

Mer detaljert informasjon om hvordan løsningen vil fungere i praksis, hva det vil koste å få utstedt ny brikke hvis du mister den, hvordan du går fram hvis du mister den utenom vanlig åpningstid, osv., vil komme i et nyhetsbrev som vi planlegger å utgi i forkant av årets Generalforsamling. Og vi vil mest sannsynlig også presentere løsningen på Generalforsamlingen.

Vennlig hilsen

Styret

Oslo, 15. januar 2014

Styret har vedtatt at systemet for adgangskontroll skal oppgraderes og moderniseres. Vi skal skifte fra systemnøkler til elektronisk brikke med kode for å øke sikkerheten og ha bedre kontroll med hvem som til en hver tid har adgang til gården og dens ulike oppganger og fellesarealer.

Vi har mottatt tilbud fra tre leverandører, som alle har vært på befaring. De teknologiske løsningene de tilbyr skiller seg litt fra hverandre. Før Styret tar stilling til hvilken løsning vi bør velge, vil vi innhente mer utfyllende informasjon fra hver av leverandørerene samt kontakte referansekunder som kan fortelle oss om sine erfaringer med installering, bruk og vedlikehold av systemene.