Hopp til innhold

På vegne av styret i AS Sigurdsgate 20 varsles det med dette at ordinær generalforsamling 2021 planlegges avholdt kl 1800 den 15. mars. Dette vil i år skje digitalt på Zoom.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må sendes skriftlig til styret senest 14. februar. Forslag til saker leveres til styret v/Gjermund Strømman eller sendes pr e-post til sigurdsgate20@gmail.com.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet er det ønskelig at:

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,
  • forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over.

Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken. Dersom saken ikke er tilstrekkelig opplyst kan saken potensielt ikke stemmes over.

Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamlingen, vil styret ta kontakt for å drøfte om saken heller bør behandles på et styremøte eller om det er tilstrekkelig med konkret tilbakemelding vedrørende problemstillingen.

Innkalling med endelig saksliste og foreskrevne vedlegg vil sendes ut høyst 20 dager og minst 8 dager før generalforsamling.

Med vennlig hilsen

Styret i AS Sigurdsgate 20

OM ÅRETS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING:

Som beboere har mottatt informasjon om pr. e-post, vil årets ordinære generalforsamling i AS Sigurds gate 20 avholdes 3. juni, 2020 kl 18:00 uten fysisk frammøte, men ved digital avstemming. Denne avgjørelsen er tatt med bakgrunn i korona-pandemien og med hjemmel i midlertidig forskrift (aksjeloven, FOR-2020-03-27-464).

Spørsmål om innkallingen kan rettes styret pr e-post: sigurdsgate20@gmail.com, fram til 3. juni.

Dersom det er særskilte behov for kontakt via telefon, ber vi om at tidspunkt for telefonsamtale avtales pr. mail innen fredag 29. mai

OM STEMMEGIVING:

På grunn av de spesielle omstendighetene har styret valgt å gjennomføre avstemming ved innmelding av stemmer i forkant av generalforsamlingen. Det er sendt ut informasjon om dette i e-posten om innkallingen.

Stemmer avgis ved å benytte stemmeseddel sendt ut til beboere som vedlegg pr. e-post. Kryss av med bokstaven x i stemmeseddelen for hva du stemmer for. Felter som ikke er huket av på, anses som blanke stemmer.

Stemmeseddelen følger nummerering i innkallingen.

Utfylt stemmeseddel kan sendes styret pr epost til: sigurdsgate20@gmail.com, eller legges i styrets postkasse (oppgang B). 

Etter generalforsamlingen vil styret avholde et digitalt møte hvor stemmene telles opp og protokoll føres. 

Frist for innsendelse av stemmeseddel, både per e-post og postlegging i styrets postkasse, er innen kl. 18:00 onsdag 3. juni

Årets ordinære generalforsamling avholdes onsdag den 25. mars, klokken 18:00personalrommet Tøyen skole. Innkallingen med tilhørende sakspapirer kan du laste ned [lenke kommer snart]. Protokoll fra generalforsamlingen finner du [lenke kommer snart] og revisjonsberetningen finner du [lenke kommer snart].

Dersom du ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen, kan du velge å gi en annen person fullmakt til å representere deg på generalforsamlingen. For at din deltakelse skal kunne godkjennes og din stemme skal kunne telles, må et skjema på gyldig fullmakt framvises av den du bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert av aksjeeier for å være gyldig. Fullmaktsskjemaet kan leveres på selve generalforsamlingen eller sendes styret pr e-post senest 25. mars, klokken 12:00. Fullmaktskjema lastes ned [lenke kommer snart].

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må sendes skriftlig til styret senest 20.2, klokken 12:00. Forslag til saker leveres til styret v/Gjermund Strømman, eller sendes pr e-post til sigurdsgate20@gmail.com. For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet er det ønskelig at: 

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen, og at 
  • forslagsfremlegger formulerer et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

NB! Dersom en sak ikke er tilstrekkelig opplyst kan den potensielt ikke stemmes over. Om en sak anses å være lite egnet for behandling på generalforsamlingen, vil styret ta kontakt med saksfremlegger for å drøfte om saken heller bør behandles på et styremøte, eller hvorvidt det er tilstrekkelig med konkret tilbakemelding vedrørende saken.

Innkalling med endelig saksliste og foreskrevne vedlegg vil sendes ut høyst 20 dager og minst 8 dager før generalforsamling.

Spørsmål angående generalforsamlingen rettes til styret pr e-post: sigurdsgate20@gmail.com

Årets ordinære generalforsamling avholdes 27. mars på personalrommet på Tøyen skole. Innkallingen med tilhørende sakspapirer kan du laste ned her. Protokoll fra generalforsamlingen finner du her og revisjonsberetningen finner du her.

Dersom du ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen, kan du velge å gi en annen person fullmakt til å representere deg på generalforsamlingen. For at din deltakelse skal kunne godkjennes og din stemme skal kunne telles, må gyldig fullmakt framvises av den du bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert av aksjeeier for å være gyldig.  Skjemaet kan leveres på generalforsamlingen eller sendes styret pr e-post senest 25. mars. Fullmaktskjema lastes ned her

Hagegruppa har utarbeidet et forslag til oppgradering av bakgården som skal avstemmes på generalforsamlingen (se innkalling), informasjon om planene finner du her:

Spørsmål angående generalforsamlingen rettes til styret pr e-post.

Årets generalforsamling avholdes den 27. mars kl 18:00 i personalrommet på Tøyen skole, i Hagegata 19. S aker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må sendes styret pr e-post  innen  26  . februar  kl 16:00 og inneholde navn på forslagsstiller, leilighetsnummer, en saksframstilling som gjør det mulig   å forstå og vurdere saken, samt forslag til vedtak som generalforsamlingen kan ta stilling til .  Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamlingen, vil styret ta kontakt for å drøfte om saken heller bør behandles på et styremøte eller om det er tilstrekkelig med konkret tilbakemelding vedrørende problemstillingen.
Innkalling med årsberetning vil bli sendt ut i tråd med fristen fastsatt i vedtektene. Eventuelle spørsmål angående generalforsamlingen rettes til styret pr e-post.

Med vennlig hilsen for styret i AS Sigurdsgate 20
Gjermund Strømman

Nytt styre for neste periode skal velges på ordinær generalforsamling 27. mars 2019. 

Vi søker nye styremedlemmer til styret i AS Sigurdsgate 20. Som styremedlem er du med på å påvirke driften av selskapet og det meste som skjer i gården. Vi trenger medlemmer som engasjerer seg i bomiljøet vårt og som ønsker å bidra til et godt miljø i gården.

I år skal det velges:

  • styreleder for 2019-2020
  • ett styremedlem for 2019-2021
  • ett varamedlem for 2019-2021

Styreleder velges for en periode på ett år, mens styre- og varamedlemmer velges for en periode på to.

Har du forslag til kandidater, eller selv ønsker å stille til valg, ta kontakt med Anita Eide (mobil 99 21 27 70/e-post anitenec@gmail.com), eller Rune Soleng (mobil 48 12 47 69/e-post rune.soleng@gmail.com) i valgkomiteen, innen utgangen av dagen 5. februar.

Spørsmål om hva styrearbeidet går ut på, hva de ulike vervene innebærer, hvor mye tid som må påregnes, osv. kan rettes til valgkomiteen (Anita har tidligere erfaring som styreleder i gården), eller til medlemmer i det sittende styret pr e-post til sigurdsgate20@gmail.com.

Har du innspill til hva du mener styret bør gjøre mer av, mindre av, eller bedre, tar vi også imot slike tilbakemeldinger og kan ha dem i bakhodet når vi skal vurdere kandidater til årets valg. 

Med vennlig hilsen

Anita og Rune

valgkomiteen

Vi avholder årets dugnad onsdag 9. mai fra kl. ​17:00.
Som vanlig bestiller vi container slik at alle kan bli kvitt grovavfall. 
Spesialavfall er den enkelte selv ansvarlig for å deponere på en av RENs gjenbruksstasjoner. Vi minner om den mobile gjenbruksstasjonen som settes opp utenfor hos oss hver tirsdag ettermiddag. Vi har en i-sekk til hageavfall,  denne skal kun brukes til hageavfall fra fellesområdene.