Hopp til innhold

Årets ordinære generalforsamling avholdes 27. mars på personalrommet på Tøyen skole. Innkallingen med tilhørende sakspapirer kan du laste ned her. Protokoll fra generalforsamlingen finner du her og revisjonsberetningen finner du her.

Dersom du ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen, kan du velge å gi en annen person fullmakt til å representere deg på generalforsamlingen. For at din deltakelse skal kunne godkjennes og din stemme skal kunne telles, må gyldig fullmakt framvises av den du bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert av aksjeeier for å være gyldig.  Skjemaet kan leveres på generalforsamlingen eller sendes styret pr e-post senest 25. mars. Fullmaktskjema lastes ned her

Hagegruppa har utarbeidet et forslag til oppgradering av bakgården som skal avstemmes på generalforsamlingen (se innkalling), informasjon om planene finner du her:

Spørsmål angående generalforsamlingen rettes til styret pr e-post.

Årets generalforsamling avholdes den 27. mars kl 18:00 i personalrommet på Tøyen skole, i Hagegata 19. S aker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må sendes styret pr e-post  innen  26  . februar  kl 16:00 og inneholde navn på forslagsstiller, leilighetsnummer, en saksframstilling som gjør det mulig   å forstå og vurdere saken, samt forslag til vedtak som generalforsamlingen kan ta stilling til .  Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamlingen, vil styret ta kontakt for å drøfte om saken heller bør behandles på et styremøte eller om det er tilstrekkelig med konkret tilbakemelding vedrørende problemstillingen.
Innkalling med årsberetning vil bli sendt ut i tråd med fristen fastsatt i vedtektene. Eventuelle spørsmål angående generalforsamlingen rettes til styret pr e-post.

Med vennlig hilsen for styret i AS Sigurdsgate 20
Gjermund Strømman

Nytt styre for neste periode skal velges på ordinær generalforsamling 27. mars 2019. 

Vi søker nye styremedlemmer til styret i AS Sigurdsgate 20. Som styremedlem er du med på å påvirke driften av selskapet og det meste som skjer i gården. Vi trenger medlemmer som engasjerer seg i bomiljøet vårt og som ønsker å bidra til et godt miljø i gården.

I år skal det velges:

  • styreleder for 2019-2020
  • ett styremedlem for 2019-2021
  • ett varamedlem for 2019-2021

Styreleder velges for en periode på ett år, mens styre- og varamedlemmer velges for en periode på to.

Har du forslag til kandidater, eller selv ønsker å stille til valg, ta kontakt med Anita Eide (mobil 99 21 27 70/e-post anitenec@gmail.com), eller Rune Soleng (mobil 48 12 47 69/e-post rune.soleng@gmail.com) i valgkomiteen, innen utgangen av dagen 5. februar.

Spørsmål om hva styrearbeidet går ut på, hva de ulike vervene innebærer, hvor mye tid som må påregnes, osv. kan rettes til valgkomiteen (Anita har tidligere erfaring som styreleder i gården), eller til medlemmer i det sittende styret pr e-post til sigurdsgate20@gmail.com.

Har du innspill til hva du mener styret bør gjøre mer av, mindre av, eller bedre, tar vi også imot slike tilbakemeldinger og kan ha dem i bakhodet når vi skal vurdere kandidater til årets valg. 

Med vennlig hilsen

Anita og Rune

valgkomiteen

Vi avholder årets dugnad onsdag 9. mai fra kl. ​17:00.
Som vanlig bestiller vi container slik at alle kan bli kvitt grovavfall. 
Spesialavfall er den enkelte selv ansvarlig for å deponere på en av RENs gjenbruksstasjoner. Vi minner om den mobile gjenbruksstasjonen som settes opp utenfor hos oss hver tirsdag ettermiddag. Vi har en i-sekk til hageavfall,  denne skal kun brukes til hageavfall fra fellesområdene.

Årets ordinære generalforsamling avholdes 7.mai kl 1800 på personalrommet på Tøyen skole. Innkallingen med tilhørende sakspapirer kan du laste ned her: 2018 GF Innkalling med beretning. Revisjonsberetning kan lastes ned her: 2018 GF Revisjonsberetning. Her finner du protokollen fra generalforsamling 2018 (s.1 og s.2).

Dersom du ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen, kan du velge å gi en annen person fullmakt til å representere deg på generalforsamlingen. For at din deltakelse skal kunne godkjennes og din stemme skal kunne telles, må gyldig fullmakt framvises av den du bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert av aksjeeier for å være gyldig. Skjemaet kan leveres på generalforsamlingen eller sendes styret pr e-post senest 6. mai. Fullmaktskjema lastes ned her: Fullmaktskjema GF 2018.

Spørsmål angående generalforsamlingen rettes til styret pr e-post.

Styremøter i denne perioden vil bli avholdt på datoene nedenfor. Forslag til saker som ønskes behandlet må være styret i hende 10 dager forut for møtedato. En sak som ønskes behandlet må inneholde en saksframstilling og et forslag til vedtak og eventuell annen relevant informasjon som styret trenger for å kunne ta stilling til vedtaksforslaget.

23. august 2017

27. september 2017

25. oktober 2017

29. november 2017

24. januar 2018

28. februar 2018

21. mars 2018

Generalforsamling for 2018 planlegges avholdt 21. mars på Tøyen skole.

DUGNDAD

Onsdag 10. mai kl 1700 holder vi dugnad i Sigurds gate 20. Været ser lovende ut og vi håper alle har anledning til å delta. Etter dugnaden blir det forfriskninger og snacks i bakgården! Vanligvis er vi ferdig på rundt to timer.

Som vanlig bestiller vi container. Vi oppfordrer alle til å benytte anledningen til å kvitte seg med avfall de måtte ha stående. Det er ikke tillatt å kaste spesialavfall, som elektriske apparater og kjemisk avfall, i containeren. Slikt avfall må du selv levere på en gjenbruksstasjon.

Den nærmeste gjenbruksstasjonen er den mobile som står utenfor gården vår fra kl 16:00-17:30 på dugnadsdagen. Ellers er det minigjenbruksstasjoner på Kampen og i Sofienbergparken, men de har visse begrensninger på typer avfall de tar i mot. Sjekk  https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/gjenbruksstasjoner/ for mer informasjon om hva de ulike tar imot, åpningstider, osv.

Styret (2017-2018)

Gjermund Strømman, styreleder (oppg A)

Caroline S. Pedersen, styremedlem (oppg C)

Sigrid G. Hoel, styremedlem (oppg A)

Sverre M.H. Stenersen, varamedlem (oppg A)

Sandra Fylkesnes, varamedlem (oppg B)

Styret kan kontaktes pr epost på sigurdsgate20[at]gmail.com. Hvis det haster, ta kontakt med styreleder pr telefon 95 03 31 72. Kontaktinformasjon til alle i styret finner du på oppslagstavla i oppgangene.

Som nevnt i tidligere innlegg på nettsiden vår, http://sigurdsgate20.no/?p=1304, innførte Skatteetaten egne aksjeboenhetsnummer for andeler i boligaksjeselskap fra og med inntektsåret 2014. Våre egne leilighetsnummer/aksjenummer benyttes ikke lenger ved innrapportering til Skatteetaten. Aksjenummeret er erstattet av et aksjeboenhetsnummer, en unik identifikator for den enkelte boenhet som framkommer på likningsoppgaven forretningsfører sender inn til Skatteetaten og som vi alle får kopi av.  Dersom aksjeboenhetsnummeret ikke samsvarer med leilighetsnummeret som vi opererer med i AS Sigurdsgate 20, er det altså ikke feil i oppgaven.

Vi har laget en oversikt over aksjeboenhetsnummer, leilighetsnummer og bolignummer, klikk på lenken nederst i innlegget. Aksjeboenhetsnummer benyttes kun av Skatteetaten. Leilighetsnummer benyttes internt i boligselskapet og av forretningsfører. Bolignummer er en del av boenhetens offisielle adresse, når veiadressen deles av flere boenheter. Ditt bolignummer beskriver hvor boenheten din er plassert i bygningen. Nummeret skal være godt synlig for besøkende, inkludert uttrykningspersonell, og festes på eller ved inngangsdøren din. Mangler du klistremerket med bolignummer, kan du få nytt ved å henvende deg til Oslo kommune: https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/eiendomsinformasjon-og-kart/bolignummer/.

Oversikt over aksjeboenhetsnummer, osv.

Fra og med inntektsåret 2014 skal aksjenummer for andeler i boligaksjeselskap ikke lenger brukes ved innrapportering av likningsoppgaver for oppgavepliktige boligaksjeselskap. Aksjenummeret er erstattet av et aksjeboenhetsnummer, en unik identifikator for den enkelte boenhet som framkommer på likningsoppgaven forretningsfører sender inn til Skatteetaten og som vi alle skal ha fått kopi av.  Dersom aksjeboenhetsnummeret ikke samsvarer med leilighetsnummeret, som vi opererer med i AS Sigurdsgate 20, er det altså ikke feil i oppgaven.